10 misvattingen over vitamine D

1. Ik eet gezond dus ik heb sowieso geen tekort aan vitamine D.

2. Ik kom veel buiten, ook in de winter, dus ik heb geen tekort aan vitamine D.

3. Ik was deze zomer vaak in het zonnetje, dus mijn voorraad is groot genoeg.

4. Ik heb veel lichaamsvet, dus ik sla genoeg vitamine D op voor de hele winter.

5. Vitamine D heeft alleen maar nut voor je botten.

6. Je hoeft alleen maar vitamine D te slikken als je oud bent.

7. Vitamine D-pilletjes zijn duur.

8. Ik slik elke dag een pilletje vitamine D dus ik kan geen Covid-19 krijgen.

9. Ik slik elke dag een pilletje vitamine D dus ik hoef niet meer naar buiten.

10. Je kunt nooit te veel vitamine D binnenkrijgen.

--

--

--

Medisch en wetenschapsjournalist (www.dianadeveld.nl)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Diana de Veld

Diana de Veld

Medisch en wetenschapsjournalist (www.dianadeveld.nl)

More from Medium

The whole nine yards

Friday Faves — The Fitnessista

What Are Some Mind-Blowing Facts About Sports?

What Changed These Baby Boomers Minds About Cannabis?